Pravidla a Smluvní podmínky

Pravidla a Smluvní podmínky

Zpracování osobních údajů
Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, aby SK Amadeus Most, z. s. (dále jen "SK") zpracovával a evidoval Vaše osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s Vaším členstvím a činností v SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na Vaše rodné číslo. Dále souhlasíte s tím, že SK je oprávněn pokytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasíte i s tím, že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o Vás vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Prohlašujete, že jste byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/200 Sb. v platném znění.
Finanční řád
Soutěžní skupiny
Kurzovné na pololetí (5 měsíců) činí 3 000,- Kč
Pololetní platba 3 000,- Kč probíhá v září a v únoru,
čtvrtletní platba 1 500,- Kč probíhá v září, listopadu, únoru a dubnu a
měsíční platba 600,- Kč probíhá každý měsíc (kromě července a srpna).

Všechny platby musejí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.
Platba probíhá výhradně převodem na klubový účet (viz Bankovní spojení).
Poplatek za ztrátu klíčku skříňky činí 100,- Kč.
Nevrácení vypůjčeného kostýmu v termínu je trestáno pokutou 100,- Kč.
Při ztrátě nebo zničení kostýmu doplňku je člen povinen zajistit neprodleně náhradu.
Poškození majetku musí viník nahradit v plné míře.
Soutěžní přípravka
Kurzovné na pololetí (5 měsíců) činí 2 400,- Kč
Pololetní platba 2 400,- Kč probíhá v září a v únoru,
čtvrtletní platba 1 200,- Kč probíhá v září, listopadu, únoru a dubnu a
měsíční platba 480,- Kč probíhá každý měsíc (kromě července a srpna).

Všechny platby musejí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.
Platba probíhá výhradně převodem na klubový účet (viz Bankovní spojení).
Poplatek za ztrátu klíčku skříňky činí 100,- Kč.
Nevrácení vypůjčeného kostýmu v termínu je trestáno pokutou 100,- Kč.
Při ztrátě nebo zničení kostýmu doplňku je člen povinen zajistit neprodleně náhradu.
Poškození majetku musí viník nahradit v plné míře.
Nesoutěžní skupiny
Kurzovné na pololetí (5 měsíců) činí 1 400,- Kč
Pololetní platba 1 400,- Kč probíhá v září a v únoru. Všechny platby musejí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.
Platba probíhá výhradně převodem na klubový účet (viz Bankovní spojení).
Poplatek za ztrátu klíčku skříňky činí 100,- Kč.
Nevrácení vypůjčeného kostýmu v termínu je trestáno pokutou 100,- Kč.
Při ztrátě nebo zničení kostýmu doplňku je člen povinen zajistit neprodleně náhradu.
Poškození majetku musí viník nahradit v plné míře.

Smluvní podmínky

Soutěžní skupiny a soutěžní přípravka
 1. Členské přispěvky
  1. Příspěvky členů činí 3000 Kč na pololetí.
  2. V případě nedodržení splatnosti nebude členům umožněn vstup na trénink.
  3. Individuální tréninky, soustředění, kostýmy, rekvizity, mimořádné semináře či zahraniční výjezdy se hradí zvlášť.
 2. Kostýmy
  1. O kostýmy se členové starají s maxmální pečlivostí a dle návodu na údržbu, samozřejmostí jsou ramínka a obaly.
  2. V případě ukončení členství či dlouhodobé nepřítomnosti se člen zavazuje vrátit kostým klubu, v případě nepřítomnosti zapůjčit kostým náhradníkovi.
  3. Půjčování kostýmů (převážně mažoretky)
   1. Záloha na vypůjčení kostýmu činí 300 Kč na formaci a rok.
   2. Záloha je nevratná.
   3. V případě poškození či ztráty kostýmu nebo jeho části uhradí člen náhradu.
   4. Všechny kostýmy se vracejí čisté a v pořádku v daných termínech.
 3. Ukončení členství
  1. Ukončení ze strany členů
   1. Vzhledem k nasmlouvaným akcím a tréninkovým plánům může být členství v klubu ze strany člena ukončeno pouze ke konci školního roku.
   2. V jiném případě může být členství ukončeno pouze na žádost rodičů a bez nároku na vrácení kurzovného.
   3. Ukončení členství probíhá výhradně vyplněním online odhlášky, jejím vytištěním a osobním doručení na recepci studia.
  2. Ukončení ze strany klubu
   1. Vedení klubu může ukončit členství kdykoliv, pokud člen závažným způsobem poruší pravidla klubu, nebo jestliže svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost, či zdraví ostatních, a to bez nároku na vrácení kurzovného.
 4. Účast na akcích
  1. Účast na soutěžích a vystoupeních je pro členy klubu (vyjma mimořádných situací či závažných důvodů) povinná.
  2. Výběr členů a veškeré nominace jsou výhradně v kompetenci vedení klubu.
  3. Účast na seminářích, workshopech a soustředěních klubu je pro členy důležitá a odvíjí se od ní další zařazení členů do soutěžních skupin a formací.
  4. I v případě neúčasti na semináři nebo workshopu je člen povinen jej uhradit.
 5. Docházka
  1. Klub vyžaduje maximální docházku.
  2. Případné omluvy je člen povinen hlásit trenérovi s dostatečným předstihem.
 6. Mimoklubové lekce
  1. Členové klubu nesmí bez svolení vedení klubu navštěvovat lekce jiných tanečních lektorů, trenérů, tanečníků apod.
  2. Zkušenější členové, kteří jsou osloveni jako taneční lektoři či choreografové, musejí svou lektorskou činnost vždy zkonzultovat s vedením klubu.
  3. Porušení těchto pravidel může být řešeno vyloučením z klubu.
 7. Individuální soutěže a vystoupení
  1. Členy vždy zastupuje klub.
  2. Účast na soutěžích musí odsouhlasit trenér.
  3. Členové nesmějí bez svolení trenéra vystoupit s tanečním vystoupením nebo ukázkami na žádné akci.
  4. Kostýmy pro individuální choreografie je doporučeno předem zkonzultovat s vedením klubu či lektorem.
 8. Reprezentace klubu
  1. Jako členové klubu tanečníci, mažoretky reprezentují svůj klub všude – na včech akcích i mimo ně (např. ve škole).
  2. Člen reprezentuje klub jak výsledky, tak svým chováním a výstupem.
  3. Členové berou svou přislušnost ke klubu vážně – nikdy nešpiní jméno a hrdost klubu.
 9. Dohled
  1. Členové na akcích klubu v plné míře podléhají po celou dobu akce vedoucím a trenérům klubu, a to i v případě doprovodu rodičů.
  2. V mimořádných případech jsou vedením klubu pověřeny osoby zodpovědné za dohled nad skupinou či týmem.
 10. Škola
  1. Trenér má právo vyžádat si informace o výsledcích členů ve škole.
  2. Školní výsledky členů mohou mít vliv na nominaci členů do skupin a choreografií.
 11. Fotodokumentace a videozáznamy
  1. Některé akce klubu (vystoupení, soutěže, soustředění) bývají zaznamenávány na fotografiích a videích.
  2. Tyto záznamy mohou být použity k propagaci klubu na webových stránkách klubu, Facebooku či v jiných sdělovacích prostředcích (noviny, televize atd.).
Nesoutěžní skupiny
 1. Členské přispěvky
  1. Příspěvky členů činí 1400 Kč na pololetí.
  2. V případě nedodržení splatnosti nebude členům umožněn vstup na trénink.
  3. Individuální tréninky, soustředění, kostýmy, rekvizity, mimořádné semináře či zahraniční výjezdy se hradí zvlášť.
 2. Ukončení členství
  1. Ukončení ze strany členů
   1. Vzhledem k nasmlouvaným akcím a tréninkovým plánům může být členství v klubu ze strany člena ukončeno pouze ke konci školního roku.
   2. V jiném případě může být členství ukončeno pouze na žádost rodičů a bez nároku na vrácení kurzovného.
   3. Ukončení členství probíhá výhradně vyplněním online odhlášky, jejím vytištěním a osobním doručení na recepci studia.
  2. Ukončení ze strany klubu
   1. Vedení klubu může ukončit členství kdykoliv, pokud člen závažným způsobem poruší pravidla klubu, nebo jestliže svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost, či zdraví ostatních, a to bez nároku na vrácení kurzovného.
 3. Účast na akcích
  1. Účast na soutěžích a vystoupeních je pro členy klubu (vyjma mimořádných situací či závažných důvodů) povinná.
 4. Docházka
  1. Klub vyžaduje maximální docházku.
  2. Případné omluvy je člen povinen hlásit trenérovi s dostatečným předstihem.
 5. Reprezentace klubu
  1. Jako členové klubu tanečníci, mažoretky reprezentují svůj klub všude – na včech akcích i mimo ně (např. ve škole).
  2. Člen reprezentuje klub jak výsledky, tak svým chováním a výstupem.
  3. Členové berou svou přislušnost ke klubu vážně – nikdy nešpiní jméno a hrdost klubu.
 6. Dohled
  1. Členové na akcích klubu v plné míře podléhají po celou dobu akce vedoucím a trenérům klubu, a to i v případě doprovodu rodičů.
  2. V mmimořádných případech jsou jsou vedením klubu pověřeny osoby zodpovědné za dohled nad skupinou či týmem.
 7. Fotodokumentace a videozáznamy
  1. Některé akce klubu (vystoupení, soutěže, soustředění) bývají zaznamenávány na fotografiích a videích.
  2. Tyto záznamy mohou být použity k propagaci klubu na webových stránkách klubu, Facebooku či v jiných sdělovacích prostředcích (noviny, televize atd.).